.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

نمایشگاه محصولات نرم افزار

نمایشگاهی از محصولات نرم افزاری حاوی بیش از 3000 عنوان آموزشی و کاربردی مورخ 13 الی 20 اردیبهشت 94 در محل دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد گردید.

تاریخ: 1394/02/30 - 10:03


نمایشگاه محصولات نرم افزار

نمایشگاهی از محصولات نرم افزاری حاوی بیش از 3000 عنوان آموزشی و کاربردی مورخ 13 الی 20 اردیبهشت 94 در محل دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد گردید.