.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

برگزاری نمایشگاه نرم افزار

انجمن مهندسی صنایع نمایشگاه کتاب و نرم افزار را مورخ 23 فروردین تا 1 اردیبهشت سال 93 برگزار خواهد کرد.

تاریخ: 1393/01/26 - 16:41


برگزاری نمایشگاه نرم افزار

انجمن مهندسی صنایع نمایشگاه کتاب و نرم افزار را مورخ 23 فروردین تا 1 اردیبهشت سال 93  در محل دانشکده معماری (ساختمان شهریاری)سایت امام دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار خواهد نمود.