.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

بازدید دانشجویان برق از کارخانه خالص سازان

دانشجویان برق دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات از کارخانه خالص سازان بازدید بعمل آموردند.

تاریخ: 1392/11/06 - 15:51


بازدید دانشجویان برق از کارخانه خالص سازان

در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت دانشجویان برق دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات بازدیدی را از کارخانه خالص سازان روی زنجان بعمل آوردند . در این بازدید دانشجویان از بخشهای مختلف کارخانه بازدید کرده و از نحوه تولید کارخانه از نزدیک آشنا شدند.

-->