.::.برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان.::.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان می توانند: طی روزهای ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ انتخاب واحد کنند و درصورتی که در فرصت مذکور نتوانند انتخاب واحد کنند می توانند طی روزهای مذکور از ساعت ۱۰ شب تا ساعت ۶ روز بعد اقدام به انتخاب واحد نمایند.

تاریخ: 1399/11/27 - 10:17


برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان می توانند:  طی روزهای ۳۰ - ۲۹ - ۲۸ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ انتخاب واحد کنند و درصورتی که در فرصت مذکور نتوانند انتخاب واحد کنند می توانند طی روزهای مذکور از ساعت ۱۰ شب تا ساعت ۶ روز بعد اقدام به انتخاب واحد نمایند.

 برنامه انتخاب واحد تکمیلی طی روزهای ۴- ۳ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ می باشد.

 برنامه حذف و اضافه طی روزهای ۱۰ - ۹ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ می باشد.

 جهت اخذ راهنمایی در خصوص مسائل آموزشی و انتخاب واحد در ساعات اداری 8 صبح تا 15 با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

دانشکده مهندسی و علوم پایه - آقای باقری  ۳۳۴۶۰۴۶۳

دانشکده علوم انسانی - آقای کریمپور  ۳۳۴۷۰۲۹۲

دانشکده پرستاری و مامایی - خانم سلیمانی و خانم مهری  ۳۳۴۷۱۷۱۵

 جهت پیگیری مشکلات مربوط به مالی ، صندوق رفاه و امور شهریه به شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

 امورمالی و شهریه: ۳۳۱۱۴۲۷۴

 صندوق رفاه : ۳۳۱۱۴۲۷۵ 

 

توجه * توجه * توجه*

دانشجویان طی روزهای انتخاب واحد از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ جهت پیگیری مشکلات :  آموزشی با شماره های:  ۳۳۱۱۴۴۰۳ -   ۳۳۱۱۴۴۰۴

درخصوص  مشکلات مالی با شماره:    ۳۳۱۱۴۴۰۵  تماس حاصل نمایند.

تلفن   شکایات : واتس آپ ۰۹۳۳۵۰۶۳۳۹۰