.::.برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان برای مهر 1399.::.

بر اساس برنامه زمانبندی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان طی روزهای پنجشنبه ۲۰ شهریور و شنبه ۲۲ شهریور فرصت انتخاب واحد دارند. ورودی های ۱۳۹۶ و ماقبل روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ و همچنین ورودی های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب در روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ می باشند. دانشجویان گرامی جهت ثبت انتخاب واحد به سامانه آموزشیار به آدرس : edu.iau.ac.ir مراجعه نمایند. درصورت نیاز با کارشناسان حوزه مربوطه و یا شماره تلفن های 33469500 - 024 تماس حاصل نمایند.

تاریخ: 1399/06/17 - 05:39


 بر اساس برنامه زمانبندی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان طی روزهای پنجشنبه ۲۰ شهریور و شنبه ۲۲ شهریور فرصت انتخاب واحد دارند.
 
- ورودی های ۱۳۹۶ و ماقبل  روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ و همچنین ورودی های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب در روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ می باشند.
 
دانشجویان گرامی جهت ثبت انتخاب واحد به سامانه آموزشیار به آدرس :  edu.iau.ac.ir  مراجعه نمایند.
 
درصورت نیاز با کارشناسان حوزه مربوطه و یا شماره تلفن های  33469500 - 024 تماس حاصل نمایند.