.::.آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم / «دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده» .::.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در نظر دارد «دو دستگاه وسیله نقلیه کارکرده» را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز کاری با واریز مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ريال) به شماره حساب سیبای 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری اسلامی زنجان در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، جهت دریافت اسناد مربوطه به آدرس : زنجان – بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی - ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی – طبقه دوم - دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1399/06/12 - 00:38