.::.آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم /«یک فضای آزمایشگاهی وکارگاهی به متراژ 255 متر مربع به همراه پارکینگ».::.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در نظر دارد «یک فضای آزمایشگاهی وکارگاهی به متراژ 255 متر مربع به همراه پارکینگ» را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال بصورت استیجاری به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال ) به شماره حساب سیبای 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری اسلامی زنجان به نشانی : زنجان- بلوار دانشجو- جاده اراضی پایین کوه- دانشگاه آزاد اسلامی – ساختمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی – دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ: 1399/06/12 - 00:35