.::.نشست ویدئو کنفرانس دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان.::.

نشست ویدئو کنفرانس دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

تاریخ: 1399/01/26 - 11:32


نشست ویدئو کنفرانس دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان توفیقات خوبی در حوزه آموزش های برخط داشته است. 

دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان تجربیات موفق آموزش های برخط و مدیریت سیستم را در اختیار استان البرز قرار دهد.