.::.برف وسرما دانشگاه آزاد اسلامی زنجان را تعطیل کرد.::.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به دلیل بارش برف و برودت هوا روز سه شنبه 28 آبان ماه در کلیه بخش های آموزشی و اداری تعطیل می باشد.

تاریخ: 1398/08/27 - 08:26