.::.فراخوان همکاری در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد.::.

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوانی برای تکمیل و ارتقای همکاران این باشگاه از استادان، مدیران و کارکنان این دانشگاه دعوت به همکاری کرده است.

تاریخ: 1398/03/29 - 00:34


فراخوان همکاری در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوانی برای تکمیل و ارتقای همکاران این باشگاه از استادان، مدیران و کارکنان این دانشگاه دعوت به همکاری کرده است.

فراخوان همکاری در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد

فرم شماره1 : فراخوان همکاری در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان