.::.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان : اقدام امریکا علیه سپاه حقیرانه بود.::.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت : قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست گروه های تروریستی توسط دولتمردان امریکا اقدامی حقرانه و رذیلانه و يك خطای استراتژیک بود و این اقدام قطعا به نفع سپاه خواهد بود.

تاریخ: 1398/01/21 - 09:29


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان : اقدام امریکا علیه سپاه حقیرانه بود