.::.ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور( ویژه خواهران ).::.

ما سیـنه زدیـم و بے صدا باریدند از هـر چه که دم زدیـم آنهــا دیدنـد مــا مدعـیان صف اول بودیــم از آخــر مجلـس شهــدا را چیــدند [بسیــج دانشــجویے دانشگـاه آزاد برگزار میــکند] جهـت ثبـت نـام: نام و نام خــانوادگــے رشتــه و ترم شماره ملــے شماره دانشــجویے خود را به آیــدے زیــر ارســال کنیــد alrahil97 @ هزیــنه سفر متعاقبا اعـــلام خواهــد شد

تاریخ: 1397/11/28 - 05:30


ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور( ویژه خواهران )