.::.جزئیات وام شهریه برای سال آینده تحصیلی/ نامه وزیرعلوم درباره وام.::.

ذوالفقار یزدان رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم : وام شهریه در ردیف تملک قرار دارد و در بودجه سال جاری، ۳۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده بود. با توجه به اینکه ۸۵ درصد دانشجویان وزارت علوم شهریه پرداز هستند، برهمین اساس، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نامه ای به رئیس سازمان برنامه بودجه نوشته و درخواست کرد که این تخصیص داده شود. با پیگیری هایی که با سازمان برنامه بودجه شده است برای سال بعد وام شهریه در لایحه پیشنهادی به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که امیدواریم اختصاص یابد. دانشجویان متقاضی واجد شرایط به سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه و ثبت نام کرده و توسط بانک طرف تعهد وام به آنها پرداخت می شود.

تاریخ: 1397/10/12 - 00:12