.::.تحویل شاهکار محققان دانشگاه امیرکبیر به پژوهشگاه فضایی.::.

ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای انجام آزمایش سازگاری به پژوهشگاه فضایی تحویل داده شد. تست و تحویل‌گیری ماهواره پیام در مجموعه آزمایشگاه AIT پژوهشگاه فضایی ایران در دست انجام است. ماهواره پیام امیرکبیر ماهواره‌ ۱۰۰ کیلوگرمی است، این ماهواره‌ سنجشی قرار است فعالیت‌های سنجش از راه دور و تصویربرداری سه‌طیفی از محدوده ایران را انجام دهد. این ماهواره توسط ماهواره‌ بر سیمرغ در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین و با شیب مداری ۵۵ درجه قرار می‌گیرد.

تاریخ: 1397/10/10 - 00:10