.::.تغییرات واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه_آزاد براساس طرح پایش.::.

تغییرات واحدهای درسی دانشجویان #دانشگاه_آزاد براساس طرح پایش

تاریخ: 1397/09/13 - 22:20


بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری #دانشگاه_آزاد_اسلامی در نخستین جشنواره انرژی و مواد:

شناسایی مسائل اولویت دار کشور در حوزه های علم و فناوری و ارائه سیاست ­ها، راهبردها و برنامه های کاربردی هدفمند جزو ضرورت های دانشگاه است.

علیرغم رشد چشمگیری که در دوره های تحصیلات تکمیلی در حوزه آموزش عالی صورت گرفته، اما متاسفانه در حوزه پژوهش شاهد سردرگمی و عدم کارایی هستیم.

این دانشگاه ۴۰درصد آموزش عالی کشور را با یک و نیم میلیون دانشجو و ۲۵هزار عضو هیئت علمی برعهده دارد و می تواند با تشکیل شبکه پژوهشی منسجم در راستای تبدیل علم به ثروت و مساله محوری حرکت کند.

طرح پایش آزاد که در واقع پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای است، ایجاد شد.

در اجرای طرح پایش به گونه ای حرکت می کنیم که بین دانشگاه و صنعت آشتی و تعامل مثبت صورت گیرد و چالش های جامعه توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه برطرف شود.

تبدیل هدفمند و منسجم چالش ها به موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان از اهداف اصلی طرح پایش است.