.::.ثبت نام ازدواج دانشجویی.::.

ثبت نام بیست ودومین دوره طرح ملی ازدواج دانشجویی شرایط زوجین برای ثبت نام عبارتنداز: ۱- تاریخ عقد از96/01/01لغایت97/08/30 ۲- یکی از زوجین درزمان ثبت نام دانشجو باشد. ۳- مهلت ثبت نام از ۲۸آبان

تاریخ: 1397/09/10 - 12:20


ثبت نام ازدواج دانشجویی