.::.اطلاعيه امور مالي.::.

اطلاعيه امور مالي

تاریخ: 1397/06/13 - 10:31


زمان انتخاب واحد نيمسال اول 98-97 از تاريخ 97/6/10 لغايت 97/6/21 ، طبق بخشنامه سازمان مرکزي در صورت انتخاب واحد و تعيين تکليف در موعد مقرر ، افزايش 10 درصدي و خارج از آن 12.5 درصد اعمال خواهد شد.