همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي ، کارآمدي و کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

.::.همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي ، کارآمدي و کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران.::.

همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي ، کارآمدي و کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران

تاریخ: 1397/04/24 - 11:10


همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي ، کارآمدي و کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران