.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
بهمن کشاورزقاسم آبادیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سعید کرمیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
شیوا کریمیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
علیرضا کاظمی زادهاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
فرزانه کبودوندمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
قمر کیانیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
محسن کلانتریاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه ژنتیک
محمدرضا کرمی پورشمساستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
نادر کاظمیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
نرگس کریمیمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه شهرسازی
نقی کمالیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |