.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
اصغر پرتویاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
پروانه پاکرواناستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
تیم پشتیبانیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه ریاضی - آمار
حسین پروینی ثانیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
علی پزشکیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مهدی پنجیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |