.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
احمد نقیلواستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
امیر نجفیدانشیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
پیمان نظریاناستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
جعفر نیکومنشمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
جواد ناصریاناستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سعیده نجفیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
سیدمحمد نکوفرمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - کامپیوتر
شهرزاد نصیری سمنانیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
شیما نکیسامربیدانشکده فنی مهندسی - 1
صمد نظریمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
علیرضا نواریاناستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
فاطمه نظریمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - کامپیوتر
لیلا نظریاستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - گروه صنایع
محمد نوشهاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
محمدحسین نوری قیداریاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
نزهت نوحیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
هادی نعیمیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
یحیی نصیرامربیدانشکده فنی مهندسی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |