.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
ابوالفضل مقدممربیکامپیوتر
ابوالقاسم مهدی پورمربیکامپیوتر
اصغر مددیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه ریاضی - آمار
امین میرزاپوراستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه صنایع
پروانه میرابیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
حسین مختاریمربیکامپیوتر
حسین مرادیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
راضیه مقدممربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
روح اله مرادحاصلیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
زهرا مردانیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
ساناز مهمازیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سید نادر محمدزادهمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
سید هاشم موسویمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سیدحسین موسویدانشیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
سیدحمیدرضا موسویمربیدانشکده برق وکامپیوتر - گروه برق
سینا میرزااحمدیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
عباس مرادیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی رضا محمدخانیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی محمدیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی مهرآبادیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه مکانیک
فاطمه محمدی خواهانمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - کامپیوتر
قاسم محمودیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - کامپیوتر
لیلا محمدیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
مجتبی محمدی رکن آبادیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه میکروبیولوژی
مجید مرادلواستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
مریم مرادخانیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - گروه مامایی
مهتاب مروجیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
مهدی محمدیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
ناصر مدیریاستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
نبی اله محمدیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت بازرگانی
نورالدین میرزاییمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
وحید محبوب کنارسریاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه نقشه برداری
وحید منفرددانشیاردانشکده فنی مهندسی - گروه مکانیک
همام مویدفرمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |