.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
جواد قدسیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سیما قاسمیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
فرهاد قره باغیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
مجید قربانی لاچوانیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
محمد باقر قربانونداستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مهدی قدیمیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |