.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
ابراهیم فضلیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
ارشد فرهمندیانمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی فتحیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
علیرضا فیروزفراستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
محمودرضا فروحیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مهران فرامرزیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه شهرسازی
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |