.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
اکرم عتیقه چیمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه تربیت بدنی
تورج عقداییدانشیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
حسن عیوض زادهاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
حمید علی الهیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
داود علی آبادیمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
فاطمه علی پناهیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
محمدحسن عبدالهیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
محمدرضا عطرچیاناستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |