.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
افسانه صبحیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
ذبیح اله صدفیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
زینب صحرائیاناستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
طیبه صمدپوراملشیمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
عباس صفریمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
فهیمه صباغیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
مجتبی صلوتیدانشیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
محمدحسین صائینیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
ویدا صادق زادهاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |