.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
ایمانه شمایلی یگانهمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
حمید ششگلاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
حمید شعبانزادهمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
رسول شکریمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
رضا شابورياستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سید محمد شعاعیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
علی شکرزاده هشترودیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی شکوهیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه شهرسازی
علی شهنوازمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
كريم شاكرمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
كيوان شادماناستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
مجید شهبازیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
محمد شکرزاده دمیرچیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
مظفرالدین شهبازیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
معصومه شاكري نزادمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه مامایی
معصومه شاکریمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - کامپیوتر
ناهید شجریاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |