.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
اصغر سيف خمسهمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
حامد سروراماستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
سید مهدی سجادیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه راه وترابری
فرزانه سخااستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
قدمعلي سرامیدانشیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
محمداشرف سمنانیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
مهدی ساشورپوراستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
مهدي سليميمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
مينا سليمانيمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
مينا سليميمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه معماری
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |