.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
اشكان رحيم زادهاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
اصغر رسولیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
اعظم روشندلمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
امیر رضاییاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
بهزاد رهبراستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه زبان انگلیسی
پرستو رحیمیمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سید ه سوسن رئوفی کلا چایهمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
فاطمه رستم خانيمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
فهيمه رفيعمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
محمد روحانيمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
مهدی رضاقلیزادهاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه تربیت بدنی
مهدی رهنمادانشیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
هادی رسولیاستاددانشکده علوم انسانی و اجتماعی - کامپیوتر
یداله رجائیدانشیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |