.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
الهام دهقان پور محمدیانمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
رسول داودیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی
زهرا دیلمیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
لیلا دولتیاریاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
محسن دشتیمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
محمد دالمن پوراستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
هما درودیدانشیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت بازرگانی
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |