.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
زینب خداییمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
علیرضا خالصیمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
فریدون خادممربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
مهدی خوش خطیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
یداله خداوردیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |