.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
پروین حیدریمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
حسن حمیدیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
حیدر حسنلواستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه زبان وادبیات فارسی
سیده وحیده حسینیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
صمد حنیفیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
عادل حساس ایرانیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
فیروزه حاجی علی اکبریاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
محمدرضا حاتمیمربیدانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
محمدرضا حسنلواستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
محمود حسنلومربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
مریم حسینی الموسویاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
مسعود حجازیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
مصطفی حکمی زنجانیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مهدی حریریاستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - گروه کامپیوتر
وحید حسینی تودشکیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |