.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
جمشید جزء محمد پورمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
رامین جعفری علمداریمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سجاد جعفریاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - کامپیوتر
سکینه جعفریاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه زبان انگلیسی
سیّد عبدالوحید جعفری پابندیاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سیدفرشید جعفری پایبندیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مسلم جاسمیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
نسرین جعفریمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه معماری
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |