.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
آتوسا تیموریاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
آرش ترک سامنیاستادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
آزاده توفیقیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
زهره ترابیاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
شراره تیموریمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه معماری
غلامرضا تطهیریاستادیاردانشکده فنی مهندسی - 1
محسن توفیقیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
محمد تحقیقی شربیاناستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - گروه کامپیوتر
مهري تلخابياستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه زبان وادبیات فارسی
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |