.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
پیمان بلوریمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
رحمت اله بیگدلیمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
زینت بیاتمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سمیه بزرگ زادهاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - گروه شیمی
سیدامیرحسین بهشتیمربیدانشکده فنی مهندسی - 1
سیدعلی باباییمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
شهریار باقریمربیدانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
علی بیاتاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
قادر باقریمربیدانشکده فنی مهندسی - گروه عمران
مجید براتلواستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
محبوبه باباییاستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
مرتضی بیاتاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
مهدی بازرگانیمربیدانشکده برق وکامپیوتر - 1
مهدی بیگدلیاستادیاردانشکده برق وکامپیوتر - 1
هومن بیژنیمربیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |