.::.هیئت علمی.::.

هیئت علمی مرتبه علمی سوابق آموزشی دانشکده
حسین آریاناستادیاردانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1
سید محمد آجدانیاستادیاردانشکده علوم پایه وپزشکی - 1
سیده رباب آرامیمربیدانشکده پرستاری ومامایی - 1
آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ی |