دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سکینه جعفری

اطلاعات تماس
تلفن: 09127434587
آدرس: زنجان.اراضی. میثاق 14. ق 298
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه زبان انگلیسی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/06/10

1.

Ph.D


آموزش زبان انگلیسی, دانشگاه اصفهان, اصفهان, ایران, 94
Supervisor:دکتر سعید کتابی
2.

M.S


آموزش زبان انگلیسی, دانشگاه تربیت مدرس, تهران, ایران, 85
Supervisor:دکتر غلامرضا کیانی
3.

B.Sc


مترجمی زبان انگلیسی, دانشگاه کاشان, کاشان, ایران, 83

راهنما

1.

The relationship among EFL learners’ grammar performance, self-esteem and grammar learning strategies


هاله مترجمی,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,
2.

The Effect of Task-induced Involvement Load on Unfamiliar L2 Vocabulary Learning: Sentence Writing, Summary Writing, Imaginary Story Writing and Creative Sentence Writing


Seyyede Reyhane Rhmani,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,
3.

The Effect of Self and Teacher Correction and Task Repetition on Individual and Pair Written Performance


Maryam Zolghadri,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,
4.

Beliefs of Iranian EFL Teachers Regarding Pronunciation


Mohammadreza Karimi,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,
5.

The Role of Summary Writing and Summary Telling on the Development of Reading Comprehension of Iranian Intermediate English Language Learners


Ali Dolati,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,
6.

Experienced and Novice EFL Teachers’ Beliefs on Grammar Instruction


Alireza Keyvani,
M.S, آموزش زبان انگلیسی,

مقالات

English

1.

Iranian Housewives Motives for English Language Learning from a Discursive Psychology Perspective


Authors: Sakineh Jafari, Samaneh Jafari, Reza Kafipour
International Journal of English Language and Literature, Vol.7, No.4, Year. 2018,
2.

The Effect of Task-induced Involvement Load on Unfamiliar L2 Vocabulary Learning: Sentence Writing, Summary Writing, Imaginary Story Writing and Creative Sentence Writing


Authors: Reyhaneh Rahmani 1, Sakineh Jafari 2* and Siros Izadpanah 3
Applied Research on English Language, Vol. 7 , No.1, Year. 2018, Page:67-88, Number of Page:21
Download
3.

English Article Writing of Iranian Doctoral Students


Authors: Sakineh Jafari 1 , Samaneh Jafari 2 , Reza Kafipour 3,
American Journal of Educational Research, Vol.6, No.9, Year. 2018,
Top