دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

اعظم روشندل

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده پرستاری ومامایی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2019/27/02

1.

M.S


روانپرستاری, دانشگاه تهران پزشکی, تهران, ایران,
2.

B.Sc


پرستاری, ایران, 1382
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Native, نوشتن: Native

B.Sc

1.

پرستاری بهداشت روان


1386-تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
Top