دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

رسول داودی

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2020/04/10

1.

Ph.D


علوم تربيتي- گرايش مديريت آموزشي, علوم و تحقيقات تهران, تهران, ايران, 1386
Thesis Title:آسيب شناسي ساختار نظام آموزش عالي در اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه بخش آموزش عالي به منظور ارائه راهبردهاي مناسب
Supervisor:دكتر مصطفي اجتهادي
2.

M.A


علوم تربيتي- گرايش برنامه ريزي آموزشي, دانشگاه تهران, تهران, ايران, 1382
Thesis Title:تحليل هزينه- فايده دوره هاي كارشناسي ارشد گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران
Supervisor:دكتر فريده آل آقا
3.

B.A


علوم تربيتي- گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي, علامه طباطبائي تهران, تهران, ايران, 1379

خلاصه سوابق تحصيلي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

زمان تحصيل

كارشناسي

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

دانشگاه علامه طباطبائي تهران

79- 76

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي آموزشي

دانشگاه تهران

79-82

دکتری

مديريت آموزشي

واحد علوم و تحقيقات تهران

82-86

 
1.

رابطه كيفيت زندگي كاري با تعهد و هويت سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان


Status: Completed, Executers: رسول داودی, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Main Partners: محبوبه شکرالهی, 1393
2.

عوامل مرتبط با انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان زنجان


Status: Completed, Executers: رسول داودي, Sponser: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: محبوبه شكرالهي, 1390-1391
3.

بررسی مهارت های هیجانی دانشجو معلمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان


Status: Completed, Executers: رسول داودي, Sponser: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: محبوبه شكرالهي, 1388-1389
4.

بررسي ميزان و موانع مشاركت دانش آموزان دوره متوسطه در فعاليت هاي مدارس شهر تهران


Status: Completed, Executers: رسول داودي, Sponser: شوراي تحقيقات آموزش و پرورش شهر تهران, Location: شهر تهران, Main Partners: محبوبه شكرالهي, 1386-1387
5.

بررسي ميزان رضايت مندي والدين از عملكرد مدارس متوسطه شهر تهران


Status: Completed, Executers: رسول داودي, Sponser: شوراي تحقيقات آموزش و پرورش شهر تهران, Location: شهر تهران, 1382-1383
6.

بررسي نقش نظارت هدايتگر در ارتقاي كيفيت آموزشي فراگير


Status: Completed, Sponser: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: رسول داودي, 1380-1381
7.

بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در ارتقاي مهارت هاي فني- حرفه اي فارغ التحصيلان


Status: Completed, Sponser: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: رسول داودي, 1385-1386

مقالات

Farsi

1.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های بهسازی منابع انسانی در آموزش وپرورش به منظور ارائه یک مدل مفهومی


Authors: رسول داودی و همکاران
فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(, Vol.10, No.2, Year. 1397, Page:75-100,
2.

مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي مدارس رهيافتي جهت نيل به اهداف مديريت مدرسه محور


Authors: رسول داودي و محبوبه شكرالهي
فصلنامه علمي- پژوهشي تعليم و تربيت پژوهشكده تعليم و تربيت, Vol.28, No.109,
3.

بررسي رضايت مندي والدين از عملكرد مدارس متوسطه شهر تهران


Authors: رسول داودي
مجله علمي- پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار, Vol.6, No.3,
4.

ارزيابي عملكرد و موانع فراروي شوراي دانش آموزي جهت مشاركت دهي دانش آموزان در فعاليت هاي مدارس


Authors: رسول داودي
مجله علمي- پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت, Vol.3, No.4,
5.

بررسي تفاوت عملكرد مديران كتابدار و غيركتابدار در مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامي


Authors: علي اكبر فاميل روحاني، سعيد غفاري، رسول داودي و فاطمه اسلاميان
مجله علمي- پژوهشي دانش شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال, Vol.3, No.12,
6.

بررسي مهارت هاي هيجاني دانشجو- معلمان و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن


Authors: رسول داودي و محبوبه شكرالهي
مجله علمي- پژوهشي رهبري و مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار, Vol.5, No.2,
7.

مقايسه روش‌‌هاي ارزشيابي توصيفي و سنتي بر اساس استانداردهاي چهارگانه ارزشيابي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران


Authors: رسول داودي و محبوبه شكرالهي
مجله علمي- پژوهشي پژوهش در برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, Vol.4, No.4,
8.

رابطه میزان استفاده از اینترنت و نحوه به کارگیری آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان


Authors: رسول داودي و راحله نوربخش
مجله علمي- پژوهشي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي, Vol.2, No.28,
9.

موانع مشاركت دانش آموزان دوره متوسطه در فعاليت هاي مدارس شهر تهران


Authors: رسول داودي
مجله علمي- پژوهشي دانش و پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, No.28,
10.

• آسيب شناسي ساختار نظام آموزش عالي در اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه بخش آموزش عالي به منظور ارائه راهبردهاي مناسب


Authors: رسول داودي و مصطفي اجتهادي
مجله علمي- پژوهشي دانش و پژوهش در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, Vol.4, No.15,
11.

مطالعة رابطة شاخص هاي کیفیت زندگی کاري و هویت سازمانی اعضاي هیئت علمی


Authors: رسول داودی
مديريت فرهنگ سازماني, Vol.15, No.2, Year. 1396, Page:353-371,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

بررسي تاثير دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان


چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر
Location: قم,
Date: 1383-Type : خلاصه, Lecturer,
2.

نقش آموزش در ارتقاي بهداشت رواني بانوان ايراني


همايش منطقه اي بهداشت رواني زنان
Location: زنجان,
Date: 1391-Type : خلاصه, Lecturer,
3.

نقش مديريت دانش در نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري


همايش بين المللي جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم
Location: سالن اجلاس سران ,
Date: 1384-Type : خلاصه, Lecturer,
4.

كيفيت در آموزش عالي با رويكرد TQM


همايش منطقه اي مؤلفه هاي كيفيت در آموزش عالي
Location: رودهن,
Date: 1383-
Authors: رسول داودي و محمدرضا كرمي پور
Type : خلاصه, Lecturer,
5.

مديريت دانش و آزادانديشي


همايش منطقه اي نهضت توليد علم
Location: زنجان ,
Date: 1383-
Authors: رسول داودي و محمدرضا كرمي پور
Type : خلاصه, Lecturer,
Top