دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ویدا صادق زاده

اطلاعات تماس
تلفن: 09122025247
آدرس: زنجان، اعتمادیه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری
مرتبه علمی
مربی
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2019/27/02

1.

Ph.D


مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, تهران, ایران, 1397/03/27
Thesis Title:طراحی الگوی مدیریت مشارکت مردم در کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر قلب برای استان تهران
Supervisor:خانم دکتر کتایون جهانگیری
1.

ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی گروهی ترکیبی بر اعضای خانواده مبتلایان به نارسایی احتقانی قلبی


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمارستان آیت ا... موسوی, 1393-1395
2.

تعیین زمان مناسب ارائه آموزش فردي به بيمار تحت آنژيوپلاستي : كارآزمايي كنترل شده تصادفي


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمارستان آیت ا... موسوی, 1391-1392
3.

تاثـير بازتوانی قلبی بر بهبود کـيفيت زندگی در بيماران مبتلا به سکته قلبی درزنجان


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمارستان آیت ا... موسوی, 1390-1391
4.

مقايسه تأثير آموزش احياء قلبی ريوی به دو روش آموزشی متداول و تلفيقی بر آگاهی و عملکرد دانشجويان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1388


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمارستان آیت ا... موسوی, 1387-1389
5.

مقايسه تفکر انتقادی در دانشجويان سال اول و سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1386


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1385-1386
6.

بررسی ميزان آگاهی اعضاء هيات علمی در مورد بيماری ايدز و نحوه پيشگيری از آن در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1382


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1381-1382
7.

بررسی ميزان بروز عفونت های ادراری بيمارستانی در بخش های ويژه بيمارستان های شهر زنجان در سال 1382.


Status: Completed, Executers: ویدا صادق زاده, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمارستان شفیعیه, 1382-1383

Farsi

1.

سلامت الکترونیک و امنیت الکترونیکی با تاکید بر مستند سازی الکترونیکی پرستاری در نظام اطلاعات بیمارستانی


Authors: یغمایی فریده، عطارزاده بهبهانی سید عبدالصمد، حسینی سیده وحیده، صادق زاده ویدا، رئوفی کلاچایه سیده سوسن، صمدپور املشی طیبه، قاسمی ایران، روشندل اعظم و نجفی سعیدهرضا زند شهري, زير نظر كدخدائى مهري, پرويز محسن,
فارسی, Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1394, اول, تالیف
2.

پريستار پزشکان و طبابت در ايران باستان ( پزشکی در آثار زرتشت و شاهنامه فردوسی)


Authors: ویدا صادق زاده، سوسن زئوفی، هوشنگ صادقی
فارسی, Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1391, اول, ترجمه
3.

قلب، ديابت و رژيم غذايی مديترانه ای (رژيم سالم، قلب سالم). جلد دوم


Authors: سیده سوسن رئوفی کلاچایه، ویدا صادق زاده
فارسی, Publisher: انتشارات امید, 1390, اول, ترجمه
4.

قلب، ديابت و رژيم غذايی مديترانه ای (رژيم سالم، قلب سالم). جلد اول


Authors: ویدا صادق زاده، سیده سوسن رئوفی کلاچایه
فارسی, Publisher: انتشارات امید, 1390, اول, ترجمه
1. - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - بيماري هاي قلبي عروقي - آموزش پرستاری - مدیریت پرستاری - بیماری های عفونی ( عفونت هاي بيمارس

- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

- بيماري هاي قلبيعروقي

- آموزش پرستاری

- مدیریت پرستاری

- بیماری های عفونی (عفونت هاي بيمارستاني،  عفونت HIVو ايدز)

Top