دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

محمد تحقیقی شربیان

اطلاعات تماس
تلفن: mtahghighi@yahoo.com
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده برق وکامپیوتر
گروه کامپیوتر
درباره