دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

محمدرضا کرمی پورشمس

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
گروه علوم تربیتی
درباره
آخرین به روزرسانی: 2015/11/08

1.

B.Sc


علوم سیاسی, دانشگاه تهران, تهران, ایران, 1344
2.

MSc & MSPH & MPH


مدیریت آموزشی, Vander Built, نشویل - تنسی, آمریکا, 1358
Thesis Title:بررسی نقش روابط انسانی در نظام مدرسه محلی
Supervisor:اقای دکتر شپیرو
3.

Ph.D


مدیریت آموزشی, آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, تهران, ایران, تیر ماه سال 1378
Thesis Title:ارائه چهارچوب چگونگی آموزش محیط زیست در نظام آموزشی ایران
Supervisor:آقای دکتر نادرقلی قورچیان
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Native, نوشتن: Good

B.A

1.

زبان تخصصی آموزش ابتدایی


1380-1390 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,B.A.
2.

اصول و مبانی آموزش و پرورش


1380-1390 دانشکده علوم انسانی و تربیتی,B.A.
3.

زبان تخصصی مدیریت آمورشی


1385-1389 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,B.A.
4.

اصول و قوانین در سازمان های آموزشی


1385-1392 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,B.A.
5.

فعالیت های تربیتی و اجتماعی


1373-1389 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,B.A.
6.

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش


1375-1385 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,B.A.
7.

روانشناسی عمومی


1380-1385 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,B.A.
8.

روانشناسی کار


1380-1385 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,B.A.
9.

برنامه ریزی درسی


1372-1386 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,B.A.
10.

فلسفه ی آموزش و پرورش


1370-1385 دانشکده علوم انسانی و تربیتی,B.A.

M.A

1.

مدیریت منابع انسانی پیشرفته


1390-1394 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,M.A.
2.

زبان تخصصی مدیریت آمورشی


1390-1394 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,M.A.
3.

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


1390-1394 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,M.A.
4.

نظارت و راهنمایی آموزشی


1390-1394 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,M.A.
5.

تئوری های مدیریت در سازمان های آموزشی


1389-1394 دانشکده علوم انسانی و تربیتی,M.A.
6.

تئوری های مدیریت پیشرفته


1390-1394 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی,M.A.
7.

رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی


1392-1394 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,M.A.

Ph.D

1.

سیاستگذاری در نظام آموزس و پرورش جهانی و ایران


1393-1394 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,Ph.D.
2.

زبان تخصصی مدیریت آمورشی


1392-1393 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,Ph.D.
1. مکاتب فلسقی تعلیم و تربیت
2. مدیریت اسلامی
3. نظریه سیستم در مدیریت
4. خلاقیت و نوآوری
5. مدیریت دانش
Top