دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

هما درودی

اطلاعات تماس
تلفن: 33114374
آدرس: داشگاه آزاداسلامی دانشکده علوم انسانی ساختمان شهریاری
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه مدیریت بازرگانی
درباره
از سال 1373 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان شدم، از سال 1378 تا 1384 مدیریت گروه آموزشی را در سطح کارشناسی به عهده داشته و در حال حاضر نیز مدیر گروه آموزشی وتخصصی در رشته مدیریت واقتصاد در تمام سطوح از کارشناسی تا دکتری میباشم
آخرین به روزرسانی: 2020/27/12

1.

Ph.D


مدیریت رسانه, دانشگاه غلوم تحقیقات, تهران, ایران, 1389
Thesis Title:الگوی سازمان یاد گیرنده در رسانه ملی
2.

M.A


مدیریت بازرگانی, دانشگاه غلامه طباطیایی, تهران, ایران, 1374
Thesis Title:بررسی تشکیلات بورس اوراق بها دار تهران و.........
3.

B.Sc


حسابداری, دانشگاه تهران, تهران, ایران, 1371
1.


صحبت: Medium, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

استاد نمونه آموزشی


1394,

دانشگاه

2.

استاد نمونه پژوهشی


1398,

در دانشگاه

3.

استادنمونه پژوهشی


1396,

در استان

4.

استادنمونه پژوهشی


1392,

در استان ودانشگاه

5.

استادنمونه آموزشی


1391,

در دانشگاه

B.Sc

1.

زبان تخصصی یک ودو


1378-1386 دانشگاه ازاد ودولتی,B.Sc.
2.

مدیریت رفتار سازمانی


1375-1388 دانشگاه ازاد ودولتی,B.Sc.
3.

مدریت مالی یک و دو


1373-1385 دانشگاه ازاد,B.Sc.
4.

مدیریت منابع انسانی


1374-1389 دانشگاه ازاد ودولتی,B.Sc.
5.

مبانی سازمان ومدیریت


1373-1386 دانشگاه ازاد,B.Sc.
6.

سمینار مالی


1378-1386 دانشگاه ازاد,B.Sc.

M.S

1.

تجارت الکترونیکی


1396-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.
2.

مدیریت تبلیغات وبرند


1396-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.
3.

سمینار در مسائل مالی


1391-1395 دانشگاه ازاد,M.S.
4.

سمینار تحول


1391-1395 دانشگاه ازاد,M.S.
5.

مدیریت تحول


1392-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.
6.

مدیریت ارتباطات


1391-1396 دانشگاه ازاد,M.S.
7.

تئور های پیشرفته سازمان ومدیریت


1387-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.
8.

مدیریت تکنولوزی ونوآوری


1392-1396 دانشگاه ازاد,M.S.
9.

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


1389-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.
10.

مدیریت منابع انسانی پیشرفته


1388-تاکنون دانشگاه ازاد,M.S.

Ph.D

1.

سمینار در مسائل خاص بازار یابی


1397-تاکنون دانشگاه آزاد,Ph.D.
2.

زبان تخصصی پیشرفته


1395-تاکنون دانشگاه ازاد,Ph.D.
3.

نقد نظریه های سازمان ومدیریت


1395-تاکنون دانشگاه آزاد,Ph.D.
1.

کار گاه روابط عمومی دیچیتال


دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان, دانشگاه ازاد اسلامی, پاییز 1397 چهار جلسه / پایی, سخنرانی, Learner
2.

کارگاه روابط عمومی


دانشگاه ازاداسلامی, دانشگاه ازاد اسلامی, پاییز 1397 چهار جلسه / پایی, سخنرانی, Learner
1.

تاثیر استقلال مدیران در اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک با توجه به....


Status: Completed, Executers: هما درودی, Sponser: وزارت نفت , Location: تهران, Main Partners: خانم ژیلا رحبی, 1393-1394
2.

ارائه شاخص های انتخاب کارمند نمونه براساس مدل ارزیابی 360درحه


Status: Completed, Executers: هما درودی, Sponser: اداره گاز استان زنجان, Location: استان زنجان, Main Partners: اقای باقری, 1393-1394
3.

سنجش کارایی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی استان زنجان


Status: Completed, Executers: هما درودی, Sponser: شهرک ها ی صتعتی, Location: استان زنجان, Main Partners: اقای طیری, 1394-1385
4.

امکان سنجی واولیت بندی پروژه های موردنیاز ورزشی استان زنجان واولویت بندی آنها با استفاده از سیستم اطلاعاتی GIS


Status: Running, Executers: هما درودی, Sponser: اداره کل ورزش وحوانان استان زنجان, Location: استان زنجان, اواخر اردیبهشت 1399-اسفن 1399

Farsi

1.

سازمان های یادگیرنده ورسانه


Authors: هما درودیMitra Mahdavi-Mazdeh,
1391, تالیف
2.

مدیریت رفتار در سازمان -مفاهیم وکاربرد ها


Authors: هما درودی
Publisher: عارف, 1392, تالیف
3.

اخلاق ورفتار شهروندی سازمانی


Authors: هما درودی- زهره سهندیمحمودي ، محمد جعفر, . .. و ديگران,
Publisher: عارف, 1393, تالیف
4.

تغییر سازمانی از تئوری تا عمل


Authors: هما درودیهوشيار ، رويا, محمودي ، محمد جعفر,
Publisher: اساتید, 1393, تالیف
5.

بازار یابی سبز رسانه وتبلیغات سبز


Authors: هما درودی- ساناز جهان گیری
Publisher: عارف, 1395, تالیف
6.

بیوریتم زیست آهنک زندگی


Authors: هما درودی
Publisher: نشر عارف, 1396, تالیف
7.

هوش تجاری


Authors: هما درودی - ساناز جهان گیری
Publisher: اساتید, 1396, تالیف
8.

مدیریت دانش


Authors: هما درودیخامي، محمد رضا, نصرت، علي, علي خاصي، مرضيه ,
Publisher: دانشگاه آزاداسلامی, 1399, تالیف
Abstract :

دانش امروزه یکی از عناصر اصلی در انجام موفقی آمیز فعالیت های سازمانی میباشد ومدیریت دانش در سازمانه یک امر مهم در کسب مزیت رقابتی میباشد بصورتی که سازمان ها بتوانند هم به تولید ونشر وبه استفاده از ان در جهت پیشبرد امور بپردازنند

از این رو در این کتاب به ابعاد بحث در این مورد پرداخته شده است

9.


Original
Abstract :

 

کتابها:      

•        مبانیسازمانیادگیرندهدرسازمانهایرسانهای(تالیف) (1390)

•        توسعهمنابعانسانیدرعمل(ترجمه) (1391)

•         رفتاردرسازمانهامفاهیمنظریههاوکاربردها(تالیف) (1392) 

Farsi

1.

توسعه نیروی انسانی


Authors: هما درودی -فیروز دیندار
ENGLISH, 1392, ترجمه
2.

مدیریت تغییر سازمانی


Authors: هما درودیKhami MR,
ENGLISH, Publisher: دانشگاه آزاداسلامی, 1398, ترجمه
Abstract :

تغییر وتحول سازمانی امروزه بعنوان یک اصل اساسی برای زنده ماندن وبقای سازمانی محسوب میشود  والبته مر این میان مقاوت هایی که صورت میگیرد  که لازم است علل ان و راه هایی که میتوان به ان روبرو شد مورد بررسی ومطالعه بیشتر قرار گیرد

3.

مدیریت استراتزیک سرمایه های انسانی


Authors: هما درودی- محمد حسین ربیعیFakhari Z, Azarsa M H,
ENGLISH, Publisher: دانشگاه آزاداسلامی, 1398, ترجمه
Abstract :

با توجه به اهمیت وجود انسان ها در سازمانه واینکه  نیروی انسانی در سازمان ها بعنوان سرمایه های اصلی سازمان محسوب میشوند که ادر واقع سازمان ها ادمه حیات خود را مدیون این سرمایه ها هستند مدیریت آنها به شیوه صحیح از الزامات یک  سازمان موفق میباشد

4.

مدیریت منابع انسانی پیشرفته


Authors: هما درودیFakhari Z,
ENGLISH, Publisher: اساتید, 1399, ترجمه
Abstract :

 یکی از وظایف تخصصی مدیران در سازمانه انجام فرایند مدیریت منابع انسانی میاشد که در این زمینه اگربصورت دقیق وعلمی صورت گیرد با داشتن منابع انسانی کارامد میتوان موفقیت سازمان را تضمین نمود

5.

مدیریت برند


Authors: هما درودینصرت، علي, خامي، محمد رضا, علي خاصي، مرضيه,
ENGLISH, Publisher: دانشگاه آزاداسلامی , 1399, ترجمه
Abstract :

در این کتاب سعی شده است که به مخاطب نشان دهد که برند سازی توسط شرکت ها چگونه موجب میگردد که با ایجاد ارزش برای شرکت ها میتواندد به مزیت رقابتی برسند از طرفی برای ایجاد این ارزش شرکت ها باید به تاکتیک هایی مجهز شوند ودقیق بتوانند با رویکردی سیستماتیک به شناسایی بازار هدف بپردازنند وبا مدیریت برند شرکت خود ارزش شرکت را ارتقا دهند  

1. تعدادی ازفعالیتهای پژوهشی تایر همکاری متقابل کارکردی بر عملکرد تجاری سازی با توجه به نقش خلق دانش وحمایت ارشد مقاله علمی پژوهشی در سال 1396
2. بررسی نزدیک بینی بازاریابی مدیران با اعمال متغیرهای میانجی:ارتباط شرکت با مشتریان ومشورت کردن با پرسنل واحد فروش

مقاله علمی پزوهشی سال1396

3. مدل چابک سازی سازمان تامین اجتماعی براساس نظریه داده بنیان

علمی پزوهشی صال1397

4. ارزيابى مديريت بحران درايران بر مبناى مدل ليتل جان (با بررسى موردى سيل فروردين 1398 لرستان،مازندران و زلزله آبان 1396 كرمانشاه )

مقاله علمی ترویجی 1398

5. Study of the Effect of an Integrated Model of Entrepreneurship (Nyawali & Fogel) on Entrepreneurship and Industries Zanjan Provi

مقاله بین المللی سال2017

6. The Relationship between Organizational Citizenship Behaviorjand and jop performance

 مقاله بین المللی سال2017

7. Correlation of Emotion Regulation with Nurses' Job Performance, Interpersonal Conflict, Job Stress and Vertical Collectivism Mod

مقاله علمی پژوهشی وزارتین 1398

8. بررسي تأثير استراتژیهای کار احساسي و خستگي عاطفي و رضايت شغلي بر رضايت دانشجويان)مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان(

مقاله علمی پژوهشی وزارتین سال 1398

9. نقش تسهیلات خرد پست بانک در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان زنجان

مقاله علمی پژوهشی وزارتین سال 1398

10. Health and Safety Issues in the Cloud Manufacturing Systems: A Systematic Review

مقاله علمی پزوهشی وزارتین سال 1399

11. Designing a Human Resource Agility Model based on Grounded

مقاله علمی پژوهشی وزارتین سال 1397

12. سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانکها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان

مقاله علمی پزوهشی وزارتین سال 1398

13. Evaluating the effect of boundaryless career attitude on internal and external self-perceived employability through learning goa

مقاله اسوکپس در سال 2020ل

14. ی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز و حمایت از همکاری های زیست محیطی مشتریان و تأمین کنندگان با توجه به نقش تعدیل کنندگی
Top