دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

مهدی رهنما

سوابق اجرایی دکتر رهنما

رديف

عنوان پست

از تاریخ

تا تاریخ

1

عضو هيئت علمي گروه ميكروبيولوژيدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان    

1372

تاکنون

2

مديرگروه ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان           

1378

1382

3

عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان                

1378

تاکنون

4

مديرگروه علوم جانوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان         

1381

1382

5

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

1382

1392

6

عضو شوراي پژوهشي سازمان محيط زيستزنجان

1383

1385

7

عضو شوراي جذب  استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

1390

تاکنون

8

دبیر همایش منطقه ای نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی

1387

-

9

رياست شوراي پژوهشي مناطق 2 و 20 دانشگاه آزاد اسلامی

1388

1393

10

رياست كميته برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مذاكره

1389

-

11

معرفی از طرف سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان فعال سال پیامبر اعظم(ص)

1385

-

12

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشی های شورای اسلامی شهر زنجان.

1390

-

13

رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی

1393

تاکنون

 

مديرگروه کارشناسی ارشد علوم جانوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان