.::.اطلاعیه تهیه کارت استخر.::.

اطلاعیه کارت استخر

تاریخ: 2017/01/05 - 15:20


اطلاعیه کارت استخر ولیعصر

10 جلسه :43 هزارتومان

اعتبار :96/06/31

جهت تهیه به اموردانشجویی مراجعه نمایید.

----------------------------------------------------------------

اطلاعیه کارت استخر صدف

6جلسه :30 هزارتومان

10 جلسه :48 هزارتومان

12جلسه :55 هزارتومان

اعتبار :96/08/30

جهت تهیه به اموردانشجویی مراجعه نمایید.