.::.تخفیف دانشجویی.::.

تخفیف دانشجویی

تاریخ: 2016/03/12 - 14:29


شرایط لازم جهت تخفیف شهریه

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی :

زمان تحویل مدارک از شروع ثبت نام دانشگاه (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

شرایط  لازم جهت تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش ازیک دانشجو دردانشگاه  آزاد دارند :

1- درنیمسال قبل مشروط نباشد.

2- درنیمسال اول تحصیلی شرط معدل منظور نمیشود.

3-منظور ازدانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو، پدر ،مادر وفرزندان تحت تکفل (فرزندان مجرد باشند)قابل اعمال است.

مدارک لازم:

1- ارائه اصل وکپی شناسنامه هردو دانشجو( تمام صفحات)

2- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیگر، در صورتیکه هردو دانشجو دراین واحد مشغول به تحصیل هستند ارائه اصل وکپی کارت دانشجویی الزامیست.