.::.معرفی ریاست.::.

معرفی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 2015/07/01 - 15:27


معرفی ریاست


مشخصات فردی:

یداله رجائى فرزند حسین متولد ۱۳۳۷ داراى دکتراى اقتصاد از دانشگاه استانبول(ترکیه) بامرتبه علمی دانشیاری پایه 24متأهل داراى دو فرزند عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زنجان با23 سال سابقه خدمت و 23 سال سکونت درزنجان

 مدارک تحصیلى:

 • ـ دیپلم تجربى سال ۱۳۵۴ دبیرستان امام خمینى شهرستان میانه
 • ـ لیسانس اقتصاد با گرایش برنامه‏ ریزى اقتصادسنجى و آمار سال ۱۳۵۹ دانشگاه استانبول(ترکیه)
 • ـ فوق‏ لیسانس آمارهاى اقتصادى سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۳) دانشگاه استانبول(ترکیه)
 • ـ دکتراى اقتصاد محض سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۹) دانشگاه استانبول(ترکیه)

 سوابق خدمت:

 • ـ شروع همکارى به صورت حق ‏التدریسى با واحد زنجان در بهمن ۱۳۶۸
 • ـ شروع عضویت هیأت علمى تمام‏ وقت در واحد زنجان در تیرماه ۱۳۶۹
 • ـ مدیریت گروه حسابدارى واحد زنجان از اسفند ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶
 • ـ مدیریت گروه مدیریت بازرگانى واحد زنجان از مهر ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه از آذرماه ۱۳۷۶ تا شهریورماه ۱۳۸۱
 • ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر از شهریور ماه ۱۳۸۱ تا 17 خرداد ۱۳۹۳
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از 17 خرداد ۱۳۹۳ تا کنون

دوره ها و کارگاههاى آموزشى:

 • ـ کارگاه دوره مدیریت عمومى برگزار کننده سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۲
 • ـ کارگاه مدیریت استراتژیک برگزارکننده‏ سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۳
 • ـ کارگاه مدیریت بهره‏ ورى برگزارکننده ‏سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۳
 • ـ کارگاه مدیریت کیفیت برگزارکننده‏ سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه چگونگى ارتقاء بهره‏ ورى در سازمانها برگزارکننده سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزى استان زنجان ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه روش‏ شناسى تحقیق ویژه اعضاء هیأت علمى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه الگوهاى یاددهى و یادگیرى ۱ برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه مقاله‏ نویسى علمى به زبان فارسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه برنامه‏ ریزى و الگوهاى تدوین طرح درسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه مدیریت کارآفرینى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى، سال ۱۳۸۶
 • ـ کارگاه مدیریت سیاسى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى، سال ۱۳۸۷
 • ـ کارگاه رهبری درآموزش عالی(ویژه رؤسا)،برگزارکننده واحد آکسفورد انگلستان، سال ۲۰۰۹
 • چیستی و چرایی کرسی های نظریه پردازی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی
 • آموزش ایجاد وبلاگ،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی
 • ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی
 • آشنایی با آمار و نرم افزارspss مقدماتی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی

 فعالیتهاى پژوهشى

 • الف) مقالات:
 • بررسى توسعه پایدار در بخش کشاورزى و مسائل مربوط به پایدارسازى و تکنولوژى مورداستفاده،دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزى ایران، دانشکده کشاورزى دانشگاه تهران، ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۷۷
 •  نقش و مشارکت مردمى در فرآیند برنامه ‏ریزى براى توسعه روستائى و کشاورزى خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزى ایران، دانشکده کشاورزى دانشگاه تهران، ۲۹ بهمن و ۱ اسفند ۷۹
 • نقش دانشگاه‏ آزاداسلامى در تربیت نیروى ‏انسانى، مجله توان‏ دانایى (ویژه اولین‏ اجلاس...) شماره ‏پنجم،مهرماه ۱۳۷۸
 • دانشگاه آزاد اسلامى و تربیت نیروى انسانى متخصص در رابطه با توسعه کشور، خلاصه مقالات اولین اجلاس بررسى عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامى، مهرماه ۱۳۷۸
 • مدیریت مشارکتى (مفاهیم، روشها و راهکارهاى نو) از دیدگاه اسلام ، همایش مدیریت اسلامى (واحدعلوم و تحقیقات) اردیبهشت ماه ۱۳۷۹
 •  پیامدهاى عضویت ایران در گات بر اقتصاد کشاورزى، خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزى ایران، ۲۹ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۷۹
 •  کاربرد سنجش از دور ژئومورفولوژى، مجموعه مقالات سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعى(دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرند) ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۸۰
 • راهبرد جایگزینى واردات و محدودیت هایش، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ ریزى و توسعه، ۱۳۷۵
 • فرآیند مشاوره قبل از ازدواج، همایش منطقه ‏اى بهداشت خانواده ـ دانشگاه آزاداسلامى واحد اهواز،آذرماه ۸۷
 • رابطه بین موقعیت اقتصادی-اجتماعی باسلامت روانی وجسمانی،فصلنامه علمی-پژوهشی(دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن)روانشناسان ایرانی دوره سوم شماره ۱۱ بهار۱۳۸۶
 •  بررسى موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهروارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه علوم مدیریت،دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابدارى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز، پاییز ۸۷
 • بررسى رابطه بین موقعیت اقتصادی، اجتماعى با سلامت روانشناخت، همایش بین‏ المللى روانشناسى در نروژ،۲۰۰۹
 • نقش مشارکت مردمی ازفرآیندبرنامه ریزی،خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،بهمن واسفندماه ۷۹
 •  تحلیل رفتارمصرفی مناطق شهری استان زنجان بااستفاده ازسیستم تقاضای تقریبا"ایده آل(AIDS)،فصلنامه علمی وپژوهشی مدلسازی دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزکوه،سال دوم،شماره ۱،پاییز۱۳۸۷/
 • -Use of internet in university sport marketing in iran,World applied scienes journal/2010
 • بررسی اثر کاهش ارزش ریالی بر واردات ایران مورد مطالعه طی دوره (1385-1338)،فصلنامه علمی وپژوهشی اقتصادکاربردی واحدعلوم تحقیقات
 • بررسی تابع مصرفی بخش خصوصی و اقتصاد ایران طی دوره (85-1338) ،مجله علوم مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • نرخ گذاری آب در مدیریت منابع آب، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • Assessing effective in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of zanjan Procedia social and behavioral science(15) 2011،province, procedia social an behavioral  
 • تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر تولید و بهره وری کل عوامل بنگاههای صنعتی ، فصلنامه علمی و پژوهشی فراسوی مدیریت واحد تبریز
 • بررسی عوامل تاثیر گذار بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی 88-1387، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم رفتاری واحد ابهر
 • برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 89-88دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اقتصادی واحد تهران مرکزی 
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای خدمات آموزشی دانشجویان ورود سال تحصیلی 89-88دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهربه تفکیک دانشکده،جنس و فاصله محل سکونت ، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • مقدمه ای بر مطالعات کمی در مدیریت، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • بررسی بازاریابی سیب در شهرستان ارومیه با استفاده از الگوی Mark-up، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • ·In vestigation and evalution of the eggPrice by using fuzzy and neural method in 2011، Advances in envirinment tal biology
 • A Study of the status Quo of sport tourism industry in western provinces of iran and strategies for its development، World applied sciecnces journal
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات کشاورزی پایدار در بین زارعین گندم کار دیم، اولین کنگره ملی علوم  وفناوریهای نوین کشاورزی
 • بررسی نگرش کشاورزان کار دیم شهرستان میانه بر عملیات کشاورزی پایدار، اولین کنگره ملی علوم  وفناوریهای نوین کشاورزی
 • اهمیت بوم شناسی جنگل ها در فرآیند توسعه پایدار،همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
 • تاثیر کشاورزی ارگانیک بر متابولیت های ثانویه و آثار زیست محیطی آن،  همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
 • بررسی موانع و مشکلات عمده پژوهش در واحد ابهر وارائه راهکارهای مناسب ،فصلنامه علمی و پژوهشی علوم مدیریت تبریز
 • شناسایی موانع بازپرداخت تسهیلات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیست.
 • تحلیل راهکارهای تسهیل بازپرداخت وام های کشاورزان از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی (مطالعه موردی : استان زنجان) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیست.
 • بررسی وضعیت بادام از نقد اقتصادی و جایگاه آن در برنامه پنجم توسعه کشور، دومین همایش ملی بادام با محوریت صادرات
 • امکان سنجی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در خط لوله صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه جهت صادرات به اروپا،فصلنامه مطالعات کمی درمدیریت1393
 • بررسی نگرش کشاورزان نسبت به تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر روی تولید محصولات زراعی در استان زنجان،همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار1392
 • راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ اهمیت به فضای سبز در میان شهروندان زنجان،همایش ملی مباحث نوین درکشاورزی1392
 • فرهنگ و انتخاب سررسید بدهی (بر اساس مدل استاندارد نیکومرام و محمدی )،فصلنامه مطالعات کمی درمدیریت1392
 • بررسی مزیت نسبی تولید کشمش در استان زنجان و تعیین ساختاربازار داخلی آن،فصلنامه اقتصادکاربردی1392
 • بررسی رابطه مقدار تولید و عوامل تولیدی بکار گرفته شده در محصول زیتون شهرستان طارم:یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تخمین از روش OLS،فصلنامه مطالعات کمی درمدیریت1392
 • تخمین تابع تولید و بررسی بهره وری عوامل تولید محصول زیتون استان زنجان(مطالعه موردی:شهرستان طارم)،فصلنامه اقتصادکاربردی1392
 • Analysis of consumers behavior in Tehran city mall shopping،American Jornal of Reserch Communication2013
 • تحلیل راهکارهای تسهیل بازپرداخت وامهای کشاورزان از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی (مطالعه موردی:استان زنجان)، کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار1392
 • شناسایی موانع  بازپرداخت تسهیلات  کشاورزان از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی (مطالعه موردی:استان زنجان)، کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار1392
 • بررسی هزینه عوامل تولید گندم در کشور و راهکارهای کاهش آن جهت توسعه پایدار کشاورزی، ماهنامه کشاورزی،علمی،اقتصادی و انتقادی کشاورز1391
 • Investigation of Grape Grows Performance in Abhar and Effective Factors،International Jornal of Agriculture Management and Development2013
 • بررسی موانع عدم پذیرش کشاورزی پایدار توسط گندمکاران شهرستان تاکستان (مطالعه موردی:مددکاران ترویجی شهرستان تاکستان)، همایش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی1392
 • بررسی موانع عملکرد مطلوب گندم آبی توسط گندمکاران استان زنجان، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
 • بررسی مزایا و معایب اجرای روشهای آبیاری تحت فشار در منابع آب مشاعی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی:استان زنجان)، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
 • سنجش نگرش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی(مطالعه موردی:استان زنجان)، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
 • دلایل کاهش تمایل جوانان روستایی برای اشتغال در بخش کشاورزی، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
 • تحلیل موانع تمایل کشاورزان به بیمه محصولات باغی در شهرستان قزوین، همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
 • بررسی موانع اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در بنگاههای اقتصادی شهرستان میانه، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت1392
 •  

ب) طرحهاى پژوهشى:

 • ـ بررسى تأثیر اندازه غدد سیب‏ زمینى بر روند رشد و تعیین بهره‏ ورى تولید از طریق تابع تولید، دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه، ۱۳۷۹
 • ـ تهیه اطلس گردشگرى شهرستان میانه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه، ۱۳۸۱
 • ـ بررسى رابطه تحصیلات معلم و عملکرد تحصیلى دانش‏ آموزان، واحد میانه، ۱۳۸۰
 • ـ بررسى عوامل تعیین‏ کننده توسعه صادرات غیرنفتى، واحد میانه، ۱۳۸۱
 • ـ بررسى پیامدهاى الحاق جمهورى اسلامى ایران به سازمان تجارت جهانى (WTO) در بخش صادرات محصولات صنعتى، واحد ابهر، ۱۳۸۴
 • ـ بررسى رابطه موقعیت اقتصادى ـ اجتماعى و سلامت جسمى و روانى مدیران ارشد و معاونین وکارکنان استان زنجان، واحد ابهر، ۱۳۸۴
 • ـ بررسى مشکلات و موانع پژوهشى در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر و ارائه راهکارها، واحد ابهر سال۸۶
 • ـ برآورد تابع تقاضاى خدمات آموزشى براى دانشجویان ورودى سال تحصیلى ۸۸ـ۸۷ واحد ابهر، سال۱۳۸۷
 • -ایجادواحددانشگاهی درکشورترکیه توسط دانشگاه آزاداسلامی،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی ،سال ۱۳۸۹/
 • بررسی وشناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر
 • نقش شخصیت برندمحصول درتصمیم گیری مشتری (بررسی ترجیح برندالبسه های ورزشی آدیداس دربین دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر(مطالعه موردی))

 

 

ج) کتب منتشره:

 • ترجمه کتاب اقتصاد تولید کشاورزى و بهره‏ بردارى از منابع، نوشته: مارتین آپتون، به نام واحد ابهر،
  تألیف کتاب اقتصاد خرد و کلان، به نام واحد ابهر
 • تألیف کتاب مقدمه ای برتحلیل کارآیی وبهره وری: درحال چاپ

 

سوابق اجرائی درآموزش عالی(دولتی_غیردولتی)

ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدمیانه ازسال:آذر1376 تاسال:شهریور1381

ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر ازسال:1381 تاسال:1393

ریاست دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان از17 خرداد سال1393 تا کنون

عضوهیات امنای دانشگاه آزاداسلامی دراستان زنجان ازسال:1391 تاسال:تاکنون

عضوکمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه آزاداسلامی دراستان زنجان ازسال:1389  تاسال:تاکنون

عضوکمیته نظارت برحسن اجرای مصوبات هیات امنای استان زنجان  ازسال:1392  تاسال:تاکنون

عضوشورای راهبردی مرکزعلوم وفناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاداسلامی دراستان زنجان ازسال:1390

عضوکارگروه تخصصی طرح های اولویت دا ملی ازسال:1390

عضوکمیته ساماندهی پذیرش دانشجو ازسال:1390

سوابق تدریس و داراى جزوات درسى در دروس:

ـ اقتصاد خرد ـ اقتصاد کلان ـ پول ارز و بانکدارى ـ مالیه عمومى

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتى ـ مبانى علم اقتصاد ـ مالیه بین‏ الملل

تجارت بین‏ الملل ـ سازمانهاى پولى و مالى بین‏ الملل ـ 

سوابق تدریس در دانشگاه آزاد اسلامى واحدزنجان، واحد ابهر، واحد میانه، دانشگاه علوم پزشکى زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز آموزش مدیریت دولتى زنجان، آموزشکده ‏هاى فنى و حرفه‏ اى الغدیر زنجان در دوره‏ هاى کارشناسى وکارشناسى ارشدراهنمایی ومشاوره چندین پایان نامه کارشناسی ارشدوداوری چندین طرح تحقیقاتی