.::.معرفی ریاست.::.

معرفی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 2015/07/01 - 08:03


معرفی ریاست


                                                                                                             

نام ونام خانوادگی : دکتر یداله رجائی

مدرک تحصیلی:دکتری اقتصاد محض

مرتبه علمی:دانشیار

مشاهده رزومه دکتر رجائی